Pár riadkov na úvod...

Milí rodičia.

V tejto sekcii môžete sledovať prácu nášho Združenia rodičov a mať tak prehľad o aktivitách aj hospodárení so zverenými finančnými prostriedkami.

Výchova aj na našej škole je lepšia a efektívnejšia, keď dobre funguje spolupráca medzi školou a rodičmi. Spolupráca môže fungovať efektívne len tam, kde funguje efektívne aj komunikácia a preto ľudia už veľmi dávno vymysleli rodičovské združenia, na ktorých učitelia informujú rodičov ako sa darí alebo nedarí ich deťom, informujú o aktivitách v rámci triedy a celej školy. Rovnako je to priestor pre rodičov predkladať pripomienky a návrhy na skvalitnenie práce školy. Po nežnej revolúcii sa otvoril ďalší rozmer tejto spolupráce. Združenia rodičov sa mohli registrovať na Ministerstve vnútra ako občianske združenia a tým sa rozšírili možnosti spolupráce so školou aj o finančnú pomoc, preto je napríklad možné aj naše Združenie podporiť poukázaním 2% z vašich daní.

 

Cieľ činnosti je určený v Stanovách z ktorých sme vybrali nasledovné:

 

 • Na základe vlastných poznatkov a informácií smeruje svoje aktivity k zvýšeniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, bezpečnosti žiakov, stravovania, hygieny a podobne.
 • Finančne podporuje mimoškolskú činnosť žiakov
 • Podľa personálnych a finančných možností pomáha pri odstraňovaní krízových situácií v prevádzke školy, havárií a podobne, finančne podporuje investičné akcie

 

Členmi Združenia sú všetci rodičia, ktorých deti navštevujú našu základnú školu a zaplatili ročný členský príspevok, ktorého výška sa schvaľuje vždy na začiatku školského roka na Plenárnom zasadnutí. Zástupcovia každej triedy, zvolení na prvom stretnutí rodičovských združení jednotlivých tried tvoria Radu školy, ktorá sa stretáva podľa potreby alebo priemerne štyrikrát za jeden školský rok. Členovia Rady sú kontaktnými osobami v danej triede a pomáhajú s realizáciou plánu činnosti združenia, či už vlastnými silami alebo zabezpečením pomoci od ďalších rodičov vo svojej triede.

 

Príjmy združenia sú tvorené z členských príspevkov, sponzorských príspevkov, darov, poukázaných 2% z vyplatenej dane a pod. Rozpočet sa schvaľuje na plenárnom zasadnutí vždy na jeden školský rok. Správu o hospodárení predkladá hospodár RZ. Finančné prostriedky sú vedené formou bežného účtu a operácie na účte podpisujú vždy dvaja členovia. Hospodárenie je priebežne kontrolované členom povereným kontrolou hospodárenia a je možné doňho kedykoľvek nahliadnuť.

 

Za viac ako 20 rokov fungovania Združenia rodičov (od 30.12. 2002 občianskeho združenia) sme sa podieľali na množstve projektov. Bolo zorganizovaných desiatky brigád na úpravu budovy alebo okolia školy. Z rodičovských financií sa vybudovalo asfaltové ihrisko s basketbalovými košmi a altánok. Vybavili sme zásobníkmi toaletného papiera a mydla všetky toalety na škole, vybavili sme nábytkom počítačovú učebňu aj učebňu cudzích jazykov, podieľali sme na financovaní výmeny okien, preplácame dopravu do školy v prírode a na plavecký kurz, prispeli sme na projekt prestavby školy, prispievame na mikulášske darčeky pre deti, organizujeme rodičovské plesy, kupujeme odmeny na koniec školského roka......

 

Spolupráca je tým lepšia a efektívnejšia, čím viac ľudí je do nej aktívne zapojených. Sú to všetko ľudia, ktorým záleží na pomoci našej škole, ktorí sú ochotní investovať čas a energiu do služby iným ale zároveň pomáhajú aj svojím deťom. Rozšírte naše rady a urobíme ešte oveľa viac.

ĎAKUJEME Mozete nam pisat na ozzsdonbosco@gmail.com                Simona Predáčová

 

 

Novinky

Kontakt

 • ZŠ sv. Don Bosca Zlaté Moravce
  Ul. 1. mája 24, 953 01 Zlaté Moravce

  Email školy:
  zsdonboscozm@gmail.com
 • +421 37 6422835