úvodná stránka ŠKD_1_ Žemberová ŠKD_2_Frajková Textová podstrana

Školský klub detí

Je významnou a neoddeliteľnou súčasťou našej cirkevnej školy. Navštevujú ho žiaci primárneho vzdelávania /ročníky 1. - 4. /. ŠKD sa riadi vypracovaným a schváleným výchovným programom "Vychovávajme srdcom Dona Bosca" 


Činnosť v ŠKD je rozdelená na :

                     

        -   oddychovú a relaxačnú

        -  záujmovú činnosť

         - príprava na vyučovanie 


Prevádzka v ŠKD

Skolsky_poriadok__SKD(1).pdf

 • denne okrem dní pracpvného pokoja, štátnych sviatkov, v prípade riaditeľského voľna
 • od 11,30 do 16,30 hodiny

Vychovávateľky

 • Frajková Mária
 • Žemberová Zuzana

Poplatky za ŠKD

Príspevok na príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí je určený riaditeľom školy vo výške 7 € a schválený zriaďovateľom .

Príspevok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v klube a uhrádza sa každý mesiac od 1. do 10. dňa príslušného mesiaca. 

Je možné uhradiť :

 1. každý  mesiac  7 eur
 2. v septembri 7eur

a potom štvťročne 21eur/ t.j. ok.+nov.+dec.-21eurJan.febr.mar.-21 eur, Apr. máj, jún-21 eur /

 1. naraz poplatok do decembra vo výške 28eur, a v januári poplatok 42eur.

Doklad o úhrade bude vydávaný vo forme potvrdenky .

Ak nebude príspevok uhradený, bude rodič  na túto skutočnosť písomne upozornený.

Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

Príspevok v školskom klube detí sa uhrádza  v sume  3, 50 eur, ak zákonný zástupca dieťaťa požiada zriaďovateľa a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi .

Odhlásenie dieťaťa z dochádzky do ŠKD je možné najneskôr 3 dni pred ukončením mesiaca, a to na predpísanom tlačive , ktoré zákonný zástupca vyplní a odovzdá vychovávateľke.

        

     

Novinky

Kontakt

 • ZŠ sv. Don Bosca Zlaté Moravce
  Ul. 1. mája 24, 953 01 Zlaté Moravce

  Email školy:
  zsdonboscozm@gmail.com
 • +421 37 6422835