Náplň práce

Školský špeciálny pedagóg

 

Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Michaela Studená

Kontakt: mich.studena@gmail.com

Školský špeciálny pedagóg sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ako sú vývinové poruchy učenia, poruchy pozornosti, narušená komunikačná schopnosť a pod.

Náplň práce školského špeciálneho pedagóga:

 • Hlavnú náplň práce školského špeciálneho pedagóga na našej škole tvorí priama práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (individuálna alebo skupinová intervencia a reedukácia). Špeciálny pedagóg sa zameriava na rozvíjanie tej oblasti, ktorú predchádzajúce diagnostické vyšetrenia odhalili ako problémovú (techniku čítania, porozumenie čítanému textu, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravoľavej a priestorovej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií a pod).  Dôležitou súčasťou špeciálno-pedagogickej intervencie sú aj rozhovory so žiakmi, ktoré majú posilniť vzťah špeciálneho pedagóga a žiaka na základe dôvery, stimulovať aktivitu a snahu dieťaťa a súčasne ho motivovať do ďalšej práce.
 • Poskytuje konzultácie a spolupracuje so zákonnými zástupcami a pedagogickými zamestnancami.
 • Spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).
 • Kompletizuje dokumentáciu individuálne začlenených žiakov a dohliada na používanie pomôcok odporúčaných zariadením CPPPaP.
 • Podieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu (IVVP) pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi.
 • Vykonáva depistáž.
 • Zúčastňuje sa zápisu prvákov a rodičovských združení.
 • Zúčastňuje sa náčuvov na vyučovacích hodinách s cieľom bližšie spoznať triedu, jednotlivých žiakov, pozorovať ich prácu na vyučovacej hodine.
 • Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel.
 • Systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy a trendy v odborných oblastiach súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou ZŠ.

 

Cieľom činnosti školského špeciálneho pedagóga je optimalizovať vzdelávací a osobnostný vývin detí s poruchami učenia - prispieť k úpravám či zlepšeniu ich výkonov, prípadne zabrániť ich ďalšiemu zhoršovaniu a predchádzať poruchám správania alebo zmierniť ich prejavy rozvíjaním vnútorných predpokladov na učenie, ovplyvňovaním podmienok na učenie, spoluprácou s vyučujúcimi a rodičmi.

Spolupráca s rodičmi

Termín na konzultáciu si rodičia môžu dohodnúť so špeciálnym pedagógom podľa potreby. Témou takýchto stretnutí býva výmena skúseností rodiča a špeciálneho pedagóga a hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa a pri zdolávaní jeho špecifických problémov. Úlohou špeciálneho pedagóga je vysvetliť rodičom príčiny úspechu/neúspechu ich dieťaťa, správne motivovať rodičov a dieťa do ďalšej činnosti. Dôležitou súčasťou spolupráce s rodičom je aj kompletizácia povinnej dokumentácie a posilnenie sebavedomia rodiča v jeho náročnej úlohe podporovať vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Novinky

Kontakt

 • ZŠ sv. Don Bosca Zlaté Moravce
  Ul. 1. mája 24, 953 01 Zlaté Moravce

  Email školy:
  zsdonboscozm@gmail.com
 • +421 37 6422835