O škole

Naša škola je jedinou plnoorganizovanou katolíckou školou v Zlatomoravskom okrese. Vznikla v roku 1991 a vytvorila tak alternatívu základného školstva v meste. Škola sa nachádza v centre mesta, tvoria ju dva pavilóny a budova jedálne s kuchyňou. Areál školy vypĺňa viacúčelové a basketbalové ihrisko a pred školou veľká zatrávnená plocha pre oddych a relax detí v školskom klube.

V súčasnosti disponuje 12 triedami, jednou multimediálnou učebňou, počítačovou a jazykovou učebňou, školskou knižnicou a kabinetmi. Pri ZŠ fungujú tri oddelenia ŠKD. Vyše 200 žiakov sa stravuje v školskej jedálni, ktorá má priestory v priľahlej budove školy. Stále nám však chýba telocvičňa, ktorej výstavba zatiaľ nebola možná pre nedoriešený vlastnícky vzťah k budove.

V duchu katolíckej viery

Školu navštevujú žiaci zo Zlatých Moraviec i priľahlých obcí, ich počet sa pohybuje v rozmedzí 240 - 270. Do školy prijímame deti z katolíckych rodín, výnimočne aj iného vierovyznania alebo bez vyznania. Podmienkou je písomný súhlas jeho zákonných zástupcov s výchovou a vzdelávaním v duchu katolíckej viery a morálky. Našou snahou je byť školou, ktorá poskytuje kvalitné vzdelanie, vychováva k uvedomelému morálnemu správaniu sa a vedie k pravým hodnotám života. Chceme byť katolíckou školou tretieho tisícročia. Veríme, že spoločným úsilím a s Božím požehnaním sa nám podarí predsavzatia a úlohy postupne splniť.

Komunikujeme aj v cudzom jazyku

Školský vzdelávací program „Spoznávať, veriť, milovať...“ je zameraný na výchovu k trvalým ľudským a etickým hodnotám, k pozitívnemu postoju k sebe, k iným a k Bohu. Škola sa zameriava sa výučbu cudzích jazykov (povinne anglický od 1. ročníka, nemecký alebo francúzsky od 6. ročníka) a na regionálnu výchovu.

V škole pracuje množstvo záujmových krúžkov, v ktorých žiaci rozvíjajú svoje zručnosti, talent a fyzické danosti. Každoročne deti chodia na plavecký výcvik do Štúrova a každé dva roky do Školy prírody.

Škola sa zapája do kultúrno-spoločenských aktivít, do cirkevných akcií vo farnosti aj do charitatívnych zbierok. Okrem iných sa škola za posledné dva roky zúčastnila projektu eTwinning. Keďže komunikácia medzi európskymi partnerskými školami prebieha prostriedkami IKT, žiaci si v projekte posilňujú počítačovú gramotnosť,  zručnosť písania i prácu s modernými prostriedkami informačných a komunikačných technológií. Ďalšou výhodou projektu je, že komunikácia medzi žiakmi prebieha v cudzom jazyku.

Vlani v júni sme sa  zapojili do  projektu  z operačného programu Vzdelávanie – Premena tradičnej školy na modernú. V rámci neho žiadame o  dotáciu vyše 138 560 eur  na  vybavenie učební interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi, hlasovacím zariadením a na vzdelávanie pedagógov. Projekt bol schválený a v škole už pripravujeme jeho realizáciu.

V auguste 2011 sa nám podarilo zorganizovať pilotný program letného jazykového tábora pri Kolíne nad Rýnom. Budúce letné prázdniny chceme projekt rozšíriť, aby naši žiaci mohli ešte viac komunikovať v cudzom jazyku a nadviazali tak trvalé priateľstvá s deťmi zo zúčastnených európskych krajín.

  Sedem dôvodov prečo dať dieťa do cirkevnej školy


1. Cirkevná škola, ktorú vedie kompetentná cirkevná vrchnosť alebo verejná právnická osoba zabezpečuje dieťaťu náboženskú a mravnú výchovu.

2. Zakladať a viesť školy je jednou zo základných úloh Cirkvi, ktorú má už od svojej histórii, kedy zakladala farské, katedrálne a kláštorné školy.

3. Rodičia pri krste sľubujú dať dieťaťu kresťanskú výchovu, čo znamená, že sa to týka nielen výchovy v rodine. Cirkevná škola nadväzuje na kresťanskú výchovu, ktorú dieťa osobne dostane v rodine.

4. Vyučovací proces v Cirkevných školách (aj mimo hodín náboženstva) zabezpečuje, že dieťa bude v prostredí, ktoré nebude narušovať smerovanie katolíckej výchovy a to v oblasti ľudskej morálky a správnych náboženských postojov, aby sa mladý človek stal silnou, zrelou, integrálnou a komunikatívnou osobnosťou.

5. Cirkevné školy poskytujú žiakom (často aj ich rodičom) duchovnú službu tým, že do školy prichádza kňaz. Súčasťou výchovno - vzdelávacieho programu cirkevnej školy sú duchovné obnovy, vysluhovanie sviatosti zmierenia, svätej omše, čo napomáha pravidelnému duchovnému životu kresťana.

6. Zameranie výchovy v cirkevnej škole je trochu odlišné ako na meststých školách, pretože vedomosti o svete, prírode a človeku sa sprístupňujú v kresťanskom duchu.

7. Jedno z piatich Cirkevných prikázaní je: "Podporovať cirkevné ustanovizne" t.j. okrem iných aj cirkevné školy.


 

Novinky

Kontakt

  • ZŠ sv. Don Bosca Zlaté Moravce
    Ul. 1. mája 24, 953 01 Zlaté Moravce

    Email školy:
    zsdonboscozm@gmail.com
  • +421 37 6422835