Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatika INF
Matematika MAT
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Rímskokatolícke náboženstvo KNB
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Vlastiveda VLA
Výchova k manželstvu a rodičovstvu VMR
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2021.0.1276 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2021

Novinky

Kontakt

  • ZŠ sv. Don Bosca Zlaté Moravce
    Ul. 1. mája 24, 953 01 Zlaté Moravce

    Email školy:
    zsdonboscozm@gmail.com
  • +421 37 6422835