Poplatky za stravu

SPOSOB_UHRADY.docx

PRIHLaSKA_____NA___STRAVOVANISpravna(2).docx

S účinnosťou od 1.9.2019 sa menia finančné pásma na stravovanie.

Školská jedáleň bude v 2. finančnom pásme na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov platných od 1.9.2019

Skupina                        limit na potraviny                            réžijné náklady          

1.-4- ročník                          1,15€                                              4,00€/mesiac

5.-9.ročník                           1,23€                                               4,00€/mesiac

Zamestnaci                          1,33€                                                1,63€/deň

Cudzí stravníci                     1,33€                                               1,63€/deň

 

Spôsob úhrady

- poštovou poukážkou

- trvalý príkaz

- internetbanking

Platba sa bude realizovať u žiakov školy dvakrát ročne.

Do 15.9. za obdobie september  - december

Do 15.1. za obdobie  január – jún

Žiaci 1.-4. roč. platia len réžijné náklady

Žiaci 5.-9.roč. doplácajú za jeden obed 0,03€, plus režijné náklady

 

PRIHLASOVANIE

Žiak je na stravu prihlásený na základe riadne vyplnenej a zákonným zástupcom podpísanej prihlášky na stravovanie

ODHLASOVANIE

V prípade, že sa žiak chce odhlásiť zo stravy musí tak urobiť 24 hodín vopred. Z dôvodu choroby ho môže zákonný zástupca odhlásiť do 7,00 hod.

Po tejto hodine sa odhlasovanie neakceptuje.

Od 1.9.2019 bol schválený zákon o dotácii na stravu pre žiaka školy v sume 1,20€ na každý deň  keď sa žiak zúčastní výchovno –vzdelávacej činnosti. To znamená, ak žiak nebude odhlásený zo stravy a a nezúčastní sa výchovno vzdelávacej činnosti, na tento obed mu bude   vystavená zloženka na preplatenie  v plnej výške.

Odhlasovať sa môže nasledovným spôsobom:

Telefonicky : 0376322836

emailom: zsdonboscasj@gmail.com

osobne: u vedúcej SJ alebo kuchárky

zapísaním do zošita, ktorý je v priestoroch ŠJ

Pri plánovaných akciách –/výlety, exkurzie/  je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné odhlásiť stravníka v dostatočnom predstihu

 

 

Ďakujeme.                     

Novinky

Kontakt

  • ZŠ sv. Don Bosca Zlaté Moravce
    Ul. 1. mája 24, 953 01 Zlaté Moravce

    Email školy:
    zsdonboscozm@gmail.com
  • +421 37 6422835