Testovanie 9 - 2019

Riadny termín

3. 4. 2019

 

Testovanie je určené

 

Žiakom 9. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským

a ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím)

 

 

Ciele testovania

 

 

 

 • získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ(ISCED 2)
 • monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium (ISCED 3)
 • poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania

 

Testované predmety

 

 • matematika
 • slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra

 

Rozsah testovaného učiva

 

Testuje sa učivo, ktoré obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre žiakov ZŠ, ktorou je Štátny vzdelávací program pre žiakov 2.stupňa ZŠ

 

 

Kognitívne úrovne vo VUJ

 

 • zapamätanie – poznávanie, rozpoznávanie, vybavovanie
 • porozumenie – interpretácia, usudzovanie, porovnávanie, dedukcia, vysvetľovanie, dokazovanie
 • aplikácia – použitie postupu na riešenie problému, implementácia
 • analýza – rozlišovanie, usporiadanie, prisudzovanie
 • hodnotenie – určovanie, vyvodzovanie

 

 

Kognitívne úrovne v MAT

 • porozumenie – konštruovanie významu na základe získaných informácií
 • aplikácia – použitie postupu alebo štruktúry v rôznych situáciách
 • analýza – rozloženie na časti a určenie ich vzájomného vzťahu
 • hodnotenie – posúdenie podľa daných kritérií

 

Typ testov v T9 a očakávaná úspešnosť

 

Sú to testy relatívneho výkonu, tzv. NR testy, výkon žiaka sa porovnáva s výkonom ostatných žiakov, ktorí riešili ten istý test. Očakávaná priemerná úspešnosť žiakov je 50-60 %.

Dovolené pomôcky

kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro

Zakázané pomôcky

mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

 

Termín zaslania výsledkov

 

 

 

 

Náhradný termín

 

 • 16.4.- 17. 4. 2019
 • pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť  riadneho termínu
 • prihlasovanie žiakov na náhradný termín uskutočníte prostredníctvom https://testovanie.iedu.sk/nahradny.aspx do 7

Novinky

Kontakt

 • ZŠ sv. Don Bosca Zlaté Moravce
  Ul. 1. mája 24, 953 01 Zlaté Moravce

  Email školy:
  zsdonboscozm@gmail.com
 • +421 37 6422835